Angličtina pro právníky – jazyk I a jazyk II


Angličtina pro právníky je čtyřsemestrální seminář odborného (a v menší míře i akademického) jazyka, ve kterém se studenti naučí pracovat se základními právními pojmy tak, aby byli schopni číst, psát, diskutovat, a porozumět mluvenému projevu v široké škále odborných témat - od oblastí práva trestního, občanského, obchodního, autorského až po lidská práva. Pracuje se s autentickými materiály (v legalese i v plain English), videi, případovými studiemi, procvičují se "soft skills" - komunikace s klienty, vyjednávání atd. V posledním semestru posluchači vystupují s kreativní týmovou prezentací na právní téma. Ke zkoušce přicházejí dobře připravení studenti, kteří jsou schopni adekvátně a s noblesou fungovat v oblasti akademické a právnické angličtiny.

Pro zápis do kurzu je požadována znalost angličtiny na středoškolské úrovni nebo adekvátní znalosti získané na základě jiné formy studia. Nesplňujete-li vstupní požadavky pro zápis povinných předmětů, nabízíme Vám přípravné kurzy, s jejichž pomocí se na vstupní úroveň dostanete. Nabídku kurzů najdete na webových stránkách https://www.cjv.muni.cz/cs/jazykove-kurzy-podzimnim-semestru-2017/.


Výuka jazyka I a jazyka II je společná. Kurzy si studenti registrují sami. Po registraci předmětu se studenti v ISu zapisují do seminárních skupin předmětu. U jazyka II se v přehledu seminárních skupin nezobrazuje den a čas výuky, proto je nutné si nejprve zobrazit seminární skupiny vypsané pro jazyk I, vybrat si skupinu dle čísla a následně si skupinu se stejným číslem zapsat v jazyce II.
 
Hodnocení závisí na docházce (povolena je jedna neomluvená absence), aktivitě na seminářích, vypracování písemného úkolu a výsledku zápočtového testu (1. - 3. semestr) či skupinové prezentace a závěrečné zkoušky (4. semestr).
Studentům je nabízena také e-learningová studijní podpora pro všechny čtyři semestry.
Zápočtový test ověřuje:

  • znalost právní terminologie v rozsahu probíraném na seminářích
  • schopnost definovat právní termíny
  • schopnost vysvětlit věcné znalosti ze seminářů

Zkouška je písemná a ústní se stanovenou úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška testuje dovednost používat právnickou angličtinu v mluveném a psaném projevu.

  • písemná část ověřuje praktické dovednosti poslech, čtení s porozumění, znalost odborné terminologie a lexika, gramatiky)
  • ústní část ověřuje schopnost komunikovat v odborném jazyce na dané odborné téma


Uznávání předmětu
Vzhledem k odbornému obsahu předmětu lze uznat pouze absolvování seminářů/složení zkoušky na PrF UK v Praze a UP v Olomouci,  a to po dobu maximálně tří let od absolvování zkoušky.
Student si musí podat písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení PrF MU nebo v IS MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu.

Uznávání certifikátů
Uznává se úspěšné absolvování zkoušky z právnické angličtiny ILEC (International Legal English Certificate), jiné mezinárodní certifikáty se vzhledem k odbornému zaměření výuky neuznávají.

Další informace

Katalog předmětů
Angličtina pro právníky 1
Angličtina pro právníky 2
Angličtina pro právníky 3
Angličtina pro právníky 4

ISP na předmět Angličtiny pro právníky
O ISP na předmět je možné požádat jen ve výjimečných případech (např. ze zdravotních důvodů). Student je osvobozen od docházky do seminářů a plní zadané úkoly individuálně. Jako důvod k udělení ISP se však neuznává studium na více školách nebo pracovní vytížení.