Francouzština pro právníky – jazyk I a jazyk II


Cílem všech kurzů francouzštiny je seznámení se s právnickým odborným jazykem a zvláštnostmi francouzského správního a právního systému formou práce s autentickými texty psanými a mluvenými. Důležitou součástí je získání nových poznatků a osvojení si komunikativních kompetencí a řečových dovedností, zejména porozumění čtenému, porozumění slyšenému a mluvený projev. Studenti se obeznámí s informacemi z řady tematických okruhů, jež budou schopni používat v odborné diskusi, vysvětlit a svá tvrzení podepřít argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí budou rovněž schopni interpretovat neznámé texty.

Pro zápis do kurzu je požadována středoškolská znalost obecné francouzštiny na úrovni B1+ nebo adekvátní znalosti získané na základě jiné formy studia.

Výuka jazyka I a jazyka II je společná. Kurzy si studenti registrují sami. Po registraci předmětu se studenti v ISu zapisují do seminárních skupin předmětu.

Hodnocení závisí na docházce (povolena je jedna neomluvená absence), aktivitě na seminářích, vypracování písemného úkolu a výsledku zápočtového testu (1. - 3. semestr) či závěrečné zkoušky (4. semestr).
Zápočtový test ověřuje:

  • znalost právní terminologie v rozsahu probíraném na seminářích
  • schopnost definovat právní termíny
  • schopnost vysvětlit věcné znalosti ze seminářů

Zkouška je písemná a ústní se stanovenou úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška testuje dovednost používat právnickou francouzštinu v mluveném a psaném projevu.

  • písemná část ověřuje praktické dovednosti poslech, čtení s porozumění, znalost odborné terminologie a lexika, gramatiky)
  • ústní část ověřuje schopnost komunikovat v odborném jazyce


Uznávání předmětu
Předmět ukončený zkouškou, případně zápočtem, z francouzského jazyka na úrovni B2 ERR v předchozím studiu na právnické fakultě v ČR je uznáván maximálně po dobu pěti let. Student si musí podat písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení PrF MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu.

Uznávání certifikátů
Mezinárodní certifikáty se vzhledem k odbornému zaměření výuky neuznávají.

Katalog předmětů
Francouzština pro právníky 1
Francouzština pro právníky 2
Francouzština pro právníky 3
Francouzština pro právníky 4