Latina pro právníky - pro pokročilé


Po minimálně 2 letech latiny na střední škole nebo úspěšném absolvování Latiny pro právníky - začátečníky. Kurz je koncipován jako dvousemestrální povinně volitelný předmět.

Zakončení, výstupy
Podzimní semestr je zakončen písemným zápočtovým testem. Během semestru je možné získat body na základě 1-2 průběžných předem hlášených testů.
Jarní semestr končí zkouškou. Její písemná část má tři oblasti: četbu s porozuměním, gramatiku a lexikologii s lexikem. Teprve po úspěšném složení písemných částí následuje ústní zkoušení ze tří podoblastí: obecná frazeologie, právnická frazeologie a kulturně historické pojmy.

Uznání předmětu
Absolvování dvousemestrálního kurzu právnické latiny ve stejném hodinovém rozsahu na Právnických fakultách Karlovy univerzity a Univerzity Palackého ne starší pěti let.
Při kratším nebo stejném či větším rozsahu jinde včetně filozofických fakult srovnávací test pro uznání zápočtu za podzimní semestr, pro jarní semestr je nutné individuálně na základě výsledků srovnávacího testu řešit prezenci na seminářích jarního semestru a složit výše uvedenou zkoušku.

Prezence
Dle studijní řádu fakulty.

Podmínky pro Individuální studijní plán
Na základě rozhodnutí děkanátu (pro více předmětů současně); jen pro latinu: zahraniční studijní pobyt po část semestru. Podmínkou jsou 3 osobní konzultace za semestr.

Katalog předmětů
Latina pro právníky I - pro pokročilé
Latina pro právníky II - pro pokročilé