Němčina pro právníky – jazyk I a jazyk II


Pro zápis do kurzu je požadována znalost cizího jazyka na středoškolské úrovni nebo adekvátní znalosti získané na základě jiné formy studia.
Výuka jazyka I a jazyka II je společná. Kurzy si studenti registrují sami. Po registraci předmětu se studenti v ISu zapisují do seminárních skupin předmětu. Zápis do seminárních skupin jazyka II není možný elektronicky. Je nutné si vybrat skupinu ze seminárních skupin vypsaných pro jazyk I; po domluvě se sekretářkou.
Hodnocení závisí na docházce (povolena je jedna neomluvená absence), aktivitě na seminářích a výsledku zápočtového testu (1. - 3. semestr) či závěrečné zkoušky (4. semestr).
Studentům je nabízena také e-learningová studijní podpora včetně drilového slovníčku pro všechny čtyři semestry.
Zápočtový test ověřuje:

  • znalost právní terminologie v rozsahu probíraném na seminářích
  • znalost gramatiky probírané na seminářích
  • schopnost vysvětlit věcnou znalost ze seminářů

Zkouška je písemná a ústní se stanovenou úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška testuje dovednost používat právnickou němčinu v mluveném a psaném projevu.

  • písemná část ověřuje praktické dovednosti poslech, čtení s porozumění, znalost odborné terminologie a lexika, psaný projev)
  • ústní část ověřuje schopnost komunikovat v odborném jazyce na dané odborné téma


Uznávání předmětu
Předmět ukončený zkouškou, případně zápočtem, z německého jazyka v předchozím studiu na právnické fakultě v ČR je uznáván maximálně po dobu pěti let. Student si musí podat písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení PrF MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu.

Uznávání certifikátů
Mezinárodní certifikáty se vzhledem k odbornému zaměření výuky neuznávají.

Katalog předmětů
Němčina pro právníky 1
Němčina pro právníky 2
Němčina pro právníky 3
Němčina pro právníky 4