Odborná jazyková průprava I a II - angličtina


Odborná jazyková průprava je dvousemestrální kurz vyučovaný formou interaktivních seminářů, které se konají blokově. Docházka je povinná a studenti se na semináře připravují předem. V kurzu se rozvíjí všechny jazykové dovednosti, a to v rámci témat práva mezinárodního obchodu. Kromě porozumění a interpretaci jednoduchých odborných textů  se studenti věnují zdokonalování komunikačních dovedností (prezentace, vyjednávání, diskuze, korespondence). Pro práci v kurzu je požadovaná alespoň středně pokročilá znalost angličtiny.

Povinná literatura je v elektronické podobě v IS MU. Studenti mají možnost využít i e-learningové studijní podpory.

První semestr je ukončen kolokviem, které se uděluje na základě kvalitně vypracované seminární práce (language portfolio). Druhý semestr je zakončen zkouškou se stanovenou úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška pokrývá náplň obou semestrů a skládá se ze dvou částí: písemný test a ústní zkouška. Písemná část testuje poslech, čtení s porozuměním, gramatiku a slovní zásobu a psaní. Ústní část hodnotí schopnost vysvětlit pojmy a názory a účinně vést dialog na zadané téma.

Uznávání předmětu
Předmět (kolokvium i zkoušku) je možno uznat na základě úspěšné zkoušky z anglického jazyka (úroveň B2) v předchozím studiu na magisterském oboru právnické fakulty v Brně, Olomouci nebo v Praze, a to maximálně do tří let od vykonání této zkoušky. Dále se uznává úspěšné absolvování zkoušky z právnické angličtiny ILEC. Jiné mezinárodní certifikáty se vzhledem k odbornému zaměření výuky neuznávají.

Katalog předmětů
Odborná jazyková průprava I - angličtina
Odborná jazyková průprava II - angličtina