Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk)


Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B2 aplikované na odborný a akademický jazyk, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a písemný projev. Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, rozeznat formální a neformální znaky dopisů a napsat krátký motivační dopis.

Předpokladem pro předmět Odborný jazyk pro veřejnou správu - anglický jazyk - je znalost obecného jazyka na mírně pokročilé úrovni (úroveň B1 - ERR).
Zkouška je písemná a ústní se stanovenou úrovní B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška testuje dovednost používat anglický jazyk v oblasti veřejné správy v mluveném a psaném projevu.

  • písemná část ověřuje praktické dovednosti, poslech s porozuměním, čtení s porozumění, znalost odborné terminologie a lexika, psaný projev
  • ústní část ověřuje schopnost podat jednoduché informace na dané téma

Studentům je nabízena také e-learningová studijní podpora.

Uznávání předmětu
Předmět se uznává studentům, kteří úspěšně složili zkoušku z AJ v magisterském studiu na Právnické fakultě MU Brno, UK Praha a UP Olomouc. Pro uznání předmětu je zkouška platná 3 roky.

Katalog předmětů
Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk)